PVV Nissewaard met 2 kandidaten voor Provinciale Statenverkiezingen.

PVV Nissewaard met 2 kandidaten voor Provinciale Statenverkiezingen.

08/03/2019 0 Door pvvnissewaard

We voelen ons gewaardeerd, dat we 2 kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen mogen leveren.
PVV Fractieleider Peter van der Velden (18) en gemeenteraadslid Anita Verweij (15) staan op de kieslijst voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019.

Punten uit het verkiezingsprogramma:

Verkeer en Vervoer
Filevorming is nog steeds een groot probleem.
In Zuid-Holland staan we dagelijks op meer dan 40% van onze wegen in de file.
De PVV wil de lokale en regionale knelpunten aanpakken, die leiden tot een betere doorstroming van het verkeer.
Een gezonde economie kan alleen blijven draaien bij een gezonde infrastructuur.
De PVV is ook een voorstander van goedkoper en gevarieerder openbaar vervoer, vervanging van bruggen door tunnels en een interregionaal (snel)fietspadenplan.

Veiligheid
Veiligheid op de weg (variabele snelheidsbeperking op regionale wegen. Hard waar het hard kan en langzaam waar dat moet) en o.a. betere verlichting.
Veiligheid in openbaar vervoer door controleurs, handhaving en preventief fouilleren.

Economie
Een gezonde economie is van belang voor de welvaart van burgers.
De Provincie moet ondernemers de ruimte geven om te ondernemen met zo min mogelijk regels.
Naast een goede infrastructuur staat wonen in directe verbinding met de economie.
De Provincie moet gemeenten de mogelijkheid bieden om te bouwen naar behoefte.
Denk ook aan het faciliteren van herbestemmingen van kantoren naar woningen.
Indien maatregelen om een gezonde economie te stimuleren gelijktijdig duurzaam zouden zijn is dat mooi meegenomen. Duurzaamheid op zich mag geen economisch doel zijn.
Duurzaamheid maakt het voornamelijk duur voor ondernemers en inwoners. De Provincie moet in de toekomst kunnen blijven concurreren.

Ruimtelijke ordening:
De Provincie staat voor een enorme opgave voor wat betreft woningbouw en ruimtelijke ordening.
Nu al zijn er in veel gemeenten lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Dit bemoeilijkt de kansen voor starters en ouderen. Daarbij blijft De Provincie de gemeenten dwingen voorrang te verlenen aan de opvang van statushouders.

Recreatie
Recreatie is onmisbaar in een welvarende provincie. Mooie plekken moeten worden gekoesterd.

Energie
Schonere manieren van energie opwekken moeten worden ondezocht en wel op rendabele wijze.
De PVV ziet niets in schijnoplossingen als windturbines. Deze zijn niet rendabel en worden draaiende gehouden met belastinggeld en leveren slechts een marginale bijdrage aan de energievraag in Zuid-Holland. Het college sluit met allerlei belanghebbenden dure akkoorden voor de energietransitie en die afspraken vallen duur uit voor ondernemers en burgers. Wij moeten ons niet niet laten opjagen door van bovenaf opgelegde EU quota’s.
Er moet serieus gekeken worden naar kernenergie en restwarmte. Kernenergie is stukken veiliger geworden en restwarmte kan worden hergebruikt.

Gezonde Leefomgeving
Zuid-Holland dient tegen wateroverlast beschermd te worden. Denk aan het tegengaan van overstromingen en ook het grondwater dient nauwlettend in de gaten te worden gehouden. Ook dient de Provincie zorg te dragen voor een adequaat beheer van een gezonde drinkwatervoorziening.

Groen
De PVV pleit voor het behoud en onderhoud van recreatiegebieden, natuurparken en stadsparken.
Agrariërs dienen te worden betrokken bij besluiten, die de landbouw, akkerbouw en veeteelt aangaan.
De PVV zal zich altijd blijven inzetten om dierenwelzijn te verdedigen.

Cultuur
De PVV is trots op de Nederlandse cultuur en de Nederlandse feestdagen.
Onderdeel van onze cultuur is ook ons erfgoed. Zoals onze molens. Erfgoed moet behouden blijven.
De PVV wil de Nederlandse vlag op alle overheidsgebouwen, zodat een ieder kan zien dat wij met elkaar omgaan volgens de Nederlandse normen en waarden.

Bestuur en middelen
De PVV wil dat zoveel mogelijk taken vanuit de provincie terug gaan naar gemeentelijk en nationaal niveau.
De PVV wil dat men de eigen burgemeester en Commissaris van de Koning kiest en pleit voor de invoering van bindende referenda.
De PVV pleit voor verlaging van de motorrijtuigenbelasting.
Het uitkeren van subsidies moet fors naar beneden en ook subsidies onder de € 25.000 dienen te worden getoetst.
Dankzij de PVV heeft de provincie een openbaar subsidieregister en declaratieregister.

Like ons en volg ons, deel dit bericht: